0161-2225987,5023564
ddjaincollege@gmail.com

S.N

Name

Designation

1.

Sh. Sukhdev Raj Jain

Chairman

2.

Sh. Nand Kumar Jain

 

President

3.

Sh. Vipan Kumar Jain

 

Sr.Vice President

4.

Sh. Banka Bihari lal Jain

 

Vice President

5.

Sh. Rajiv Jain

 

Secretary

6.

Sh. Ajay Jain

 

Joint Secretary

7.

Sh. Dharam Kirti Jain

 

Manager, D.D. Jain Memorial College for Woman

8.

Sh. Satinder Kumar Jain

 

Manager, Atam Devki Niketan

9.

Sh. Surinder jain

 

Manager, D.D. Jain College of Education

10.

Sh. Naresh Kumar Jain

 

Manager, Jain Public Sr. Sec. School

11.

Sh. Arvind Kumar Jain

 

Manager, Jain Girls Sr. Sec. School

12.

Sh. Ashok Kumar Jain

S/O Sh. Kimat Rai Jain

Cashier

13.

Sh. Ajit Kumar Jain

 

Member of Education Advisor

13.

Sh. Prem Kumar Jain

 

Advisor

14.

Sh. Amar Chand jain

 

Member

15.

Sh. Rajneesh Kumar Jain

 

Member

16.

Sh. Satish Kumar Jain

 

Member

17.

Sh. Rakesh Kumar Jain

S/O Sh. Om Parkash Lohtia Jain

Member

18.

Sh. Krishan Gopal Jain

 

Member

19.

Sh. Subhash Kumar Jain

 

Member

20.

Sh. Rakesh Kumar Jain S/o Sh. Mahinder Kumar Jain

Member

21.

Sh. Prem Kumar Jain

 

Member