0161-2225987,5023564
ddjaincollege@gmail.com

S.N

Name

Designation

1.

Sh. Sukhdev Raj Jain

Chairman

2.

Sh. Nand Kumar Jain

 

President

3.

Sh. Vipan Kumar Jain

 

Sr.Vice President

4.

Sh. Banka Bihari lal Jain

 

Vice President

5.

Sh. Shanti Saroop Jain

 

Vice President

6.

Sh. Rajiv Jain

 

General Secretary

7.

Sh. Rakesh Kumar Jain

 

Secretary

8.

Sh. Raj Kumar Gupta

 

Manager, D. D. Jain Memorial College for Woman

9.

Sh. Satinder Kumar Jain

 

Manager, Atam Devki Niketan

10.

Sh. Yogeshwar Jain

 

Manager, D.D. Jain College of Education

11.

Sh. Naresh Kumar Jain

 

Manager, Jain Public Sr. Sec. School

12.

Sh. Arvind Kumar Jain

 

Manager, Jain Girls Sr. Sec. School

13.

Sh. Ashok Kumar Jain

S/O Sh. Kimat Rai Jain

Cashier

14.

Sh. Varun Jain

 

Educationist

15.

Sh. Amar Chand Jain

 

Member

16.

Sh. Dharam Kirti Jain

 

Member

17.

Sh. Prem Kumar Jain

 

Member

18.

Sh. Subhash Kumar Jain

 

Member

19.

Sh. Satish Kumar Jain

 

Member

20.

Sh. Rakesh Kumar Jain

S/O Sh. Mahinder Kumar Jain

Member

21.

Sh. Anand Jain

 

Member